rhy.fi
Seuran säännöt

1§ YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA PIIRI

 • Yhdistyksen nimi: Kitinojan Metsästysseura ry
 • Kotipaikka: Seinäjoki
 • Yhdistys on perustettu elokuunkuun 15 p: nä, 1947 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.
 • Seuran kieli on suomi
 • Seura on Suomen Metsästäjäliiton pohjanmaanpiiri ry: n sekä Etelä-Pohjanmaan kennelpiiri ry:n jäsen. Piirien jäsenenä seura noudattaa piirien sääntöjä ja määräyksiä.

2§ SEURAN TARKOITUS

 • Seuran tarkoituksena on harjoittaa
  • 1) järkiperäistä metsästystä kestävän käytön periaatteita noudattaen;
  • 2)riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa;
  • 3)metsästysampumaurheilua ja
  • 4)kenneltoimintaa.

3§ SEURAN TOIMINTAMUODOT

  • Tarkoitustaan seura toteuttaa
   • 1) hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita;
   • 2) suorittamalla riistanhoitotyötä;
   • 3)valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä;
   • 4)seuraamalla toimialueensa riistatilannetta;
   • 5)huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;
   • 6)kouluttamalla jäseniään; ja tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia tutustua toimintaan;
   • 7) järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa ja
   • 8) edistämällä metsästyskoiratoimintaa;
   • 9) yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

4 § SEURANJÄSENET

 • Seuran varsinaiseksi jäseneksi johtokunta voi hyväksyä henkilön, joka ennen anomuksen jättöä on asunut seuran alueella ja ollut vuosijäsenenä 10 vuotta ja seuraan liittyessään sitoutuu noudattamaan seuran ja Suomen Metsästäjäliiton Pohjanmaan piiri ry:n sääntöjä ja päätöksiä.
 • Seuran vuosijäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka muuttaa seuran alueelle asumaan sekä sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.
 • Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran yleisen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa.
 • Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.
 • Kannatusjäseneksi hyväksytään henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa. Kannatusjäsenet maksavat seuran talvikokouksen erikseen henkilöille ja oikeuskelpoisille yhteisöille päättämän vuosittaisen tai kertakaikkisen kannatusmaksun. Kannatusjäsenet hyväksyy seuran hallitus.

5 § JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

 • Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja heinäkuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää. Lisäksi jäsen on velvollinen noudattamaan toiminnassaan hyviä metsästystapoja sekä edistämään metsästysseuratoiminnalle tarkoituksenmukaista yhteishenkeä. Vuosikorttijäsenen jäsenmaksu vahvistetaan vuosittain talvikokouksessa. Vuosikorttijäsenyys voi kestää kymmenen (10) peräkkäistä vuotta. Tämän jälkeen hän voi hakea erillisellä hakemuksella seuran varsinaista jäsenyyttä.
 • Vuosikorttijäsenellä on seuran kokouksissa puhe- ja esitysoikeus, mutta ei äänioikeutta. Muutoin vuosikorttijäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin varsinaisellakin jäsenellä.
 • Maanomistajajäsenien jäsenmaksu on saman suuruinen kuin varsinaisten jäsenien jäsenmaksu.
 • Seuran toiminta-alueen ulkopuolella asuva maanomistaja, joka metsästysvuokrasopimuksella vastikkeetta luovuttaa omistamansa kooltaan vähintään 20 ha käsittävän tilan kaikilla metsästysoikeuksilla voi saada seuran varsinaisen jäsenyyden johtokunnan päätöksellä. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös kyseisen maanomistajan perheenjäsen vastaavilla ehdoilla kuin maanomistaja.
 • Seuran toiminta-alueen ulkopuolella asuva maanomistaja, jonka maa-alue katsotaan olevan metsästyksen tai riistanhoidon kannalta keskeisellä alueella, mutta jonka pinta-ala ei täytä edellisessä kohdassa mainittuja jäsenyyden ehtoja, voi saada seuran varsinaisen jäsenyyden johtokunnan päätöksellä. Johtokunta voi erottaa kyseisen jäsenen välittömästi kun kyseinen vuokrasopimus päättyy. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksuista. Kannattavien henkilöjäsenten ja kannattavien yhteisöjäsenten kertakaikkisesta tai vuotuisesta maksusta päättää seuran talvikokous.

6 § SEURASTA EROAMINEN

 • Jäseneltä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7 § SEURASTA EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITORANGAISTUKSET

 • Seuran kokous voi erottaa jäsenen, joka
  • 1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;
  • 2) toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti;
  • 3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai
  • 4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti
  • 5) toimillaan vahingoittaa seuran toimintaa.
  • 6) pidättäytyy vuokraamasta omistamiaan, seuran toiminta-alueella sijaitsevia alueita seuralle tai rajoittaa niillä metsästämistä koskemaan riistalajeja, joita kuitenkin itse seuran vuokramailla metsästää.
  • 7) seuran hallitus voi erottamisen sijasta määrätä jäsenelle maksimissaan kaksi vuotta kestävän määräaikaisen erottamisen, maksimissaan vuoden kestävän määräaikaisen metsästyskiellon tai antaa varoituksen. Ennen päätöksentekoa asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

 8 § SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

 • Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi-helmikuussa ja kesäkokous kesä-syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta.
  • 1) sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai
  • 2) kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai
  • 3) sähköisesti tekstiviestillä tai sähköpostilla.

 9 § TALVIKOKOUSASIAT

 • Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  • 1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
  • 2) Todetaan kokouksen laillisuus,
  • 3) Hyväksytään työjärjestys,
  • 4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta,
  • 5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
  • 6) Toimitetaan hallituksen puheenjohtajan vaali,
  • 7) Toimitetaan hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle,
  • 8) Toimitetaan kahden tilintarkastajan/toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle,
  • 9) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten, sekä päätetään metsästysammunnan harjoittelusta
  • 10) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta,
  • 11) Päätetään kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta,
  • 12) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio,
  • 13) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset,
  • 14) Valitaan metsästyksenjohtajat
  • 15) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin,
  • 16) Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat,
  • 17) Käsitellään muut hallituksen tai seuran jäsenten hallitukselle ennen kokousta esittämät asiat
  • 18) Päätetään Suomen Metsästäjäliiton Pohjan piiri ry: lle ja Eteläpohjanmaan Kennelpiiri ry:lle tehtävistä esityksistä,
  • 19) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

10 § KESÄKOKOUSASIAT

 • Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa hyväksytään seuran käytössä olevat metsästyssäännöt. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioita.

11 § SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

 • Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran hallitukselle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.

12 § PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

 • Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

13 § SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

 • Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Jokaisella liittymismaksun ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä koejäseniä ja kannattavia jäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.
 • Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

14 § SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

 • Seuran tili ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Hallituksen tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen talvikokousta. Toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen talvikokousta.

15 § SEURAN HALLITUS JA SEN EROVUOROISUUS

 • Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut 6 jäsentä. Yhdistys suosittelee, että hallituksen jäsenistä olisi aina 50% maanomistajajäseniä. Hallituksen jäsenet olisi suositeltavaa valita mahdollisimman tasaisesti seuran käytössä olevilta alueilta. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan perusteella puolet hallituksen jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Hallitus valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

16 § PÄÄTÖSVALTAISUUS

 • Hallitus on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

17 § SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

 • Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

18 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

 • Hallituksentehtävänä on erityisesti
  • 1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;
  • 2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;
  • 3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;
  • 4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä;
  • 5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;
  • 6) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista;
  • 7) nimetä edustajat Suomen Metsästäjäliiton Pohjanmaan piiri ry:n ja Etelä-Pohjanmaan Kennelpiiri ry:n kokouksiin, ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt;
  • 8) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;
  • 9) pitää seuran jäsenluetteloa;
  • 10) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;
  • 11) hoitaa seuran tiedotustoimintaa;
  • 12) valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt;
  • 13) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista;
  • 14) tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä
  • 15) Päättää seuran sisäisistä kurinpitotoimista 7§ 7) kohdan mukaisesti
  • 17) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

19 § SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT

 • Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

20 § SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

 • Jos seura puretaan, käytetään sen jäljellejääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.
 • Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen. Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry:lle. Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus ydistysrekisteriviranomaisten lisäksi Suomen Metsästäjäliiton Pohjanmaan piiri ry:lle, Etelä-pohjanmaan Kennelpiiri ry:lle

21 § MUUTA

 • Muutoin noudatettakoon, mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.
Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös